Artykuł o naszym miejscu w magazynie „Czwarty Wymiar”
17 czerwca 2018
A Mine with Power – english article
17 czerwca 2018

Kopalnia z Mocą – artykuł

Z pozoru to kopalnia taka, jak wszystkie. Położona nieopodal Świdnicy, od 1993 roku eksploatuje miejscowe złoże kwarcu. Jednak dla wielu fachowców owe złoże, jak i sama jego lokalizacja, nie są zwyczajne. Wielu określa je jako „Miejsce Mocy”, podobne do czakramu wawelskiego, opisywanego w licznych publikacjach. Już samo przebywanie w Kraskowie pozwala na regenerowanie sił witalnych, swoiste ładowanie „ludzkich akumulatorów”, a trzymanie w ręce kawałka kwarcu podnosi energię witalną organizmu człowieka, co zostało potwierdzone przez badania dyplomowanych radiestetów.

Unikalne cechy Kraskowa obserwowane i wzmiankowane były już w czasach naszych przodków. Świadczą o tym przekazy sprzed lat i pozostałości kamiennego kręgu, który dziś, pieczołowicie odtworzony, znajduje się przy wjeździe do kopalni. Kwarc z Kra­skowa, prócz walorów użytkowych wykorzystywanych w przeszło­ści i dziś w wielu gałęziach przemysłu, jest minerałem szczegól­nym. W opinii znawców i badaczy zjawisk – tajemnym, nawet ma­ gicznym, o wyjątkowo korzystnym wpływie.
Jest „zdrowy”, pozytywnie oddziałujący na sa­ mopoczucie ludzi i inwentarza. Wszelkie wy­ roby z tego surowca przejmują i przekazują owe własności swym właścicielom. Kwarc zasto­ sowany jako kruszywo w tynkach oraz elewa­ cjach zabezpiecza budynek przed szkodliwym promieniowaniem. Mieszanki tynkowe można dowolnie kolorować, a ich zabarwienie, zgod­ nie ze sztuką Feng Shui, niesie dodatkowe ko­ rzyści według indywidualnych potrzeb miesz­ kańców. Odłamki kwarcu wykorzystuje się do układania obrzeży ścieżek ogrodowych czy granic posesji, do budowy dróg wewnętrznych i ogrodzeń. Płytki znaj­ dują zastosowanie do budowy dróg dojazdowych, tarasów, ale­ jek, ścieżek. Większe bryły kwarcu stosuje się z kolei przy wzno­szeniu skalniaków, fontann i innych ozdób terenu.
Wielu, odwiedzając Krasków, znajduje ciekawe okazy kwarcu, które można wykorzystać dla polepszenia aury swojego otocze­ nia. Od setek lat budowniczowie wiedzieli, że odłamki omawianej skały, ułożone w narożnikach (węglach) domu, sprzyjają zdro­wiu i szczęściu jego mieszkań­ców. Potwierdzono, że neutrali­ zują one szkodliwy wpływ cie­ ków wodnych, fal elektromagne­ tycznych i innych negatywnych oddziaływań.
– Badania, które wykonywa­łem kilkakrotnie wraz z niezależ­nymi firmami, stosując najnowocześniejsze metody, potwier­ dziły niezwykłość tego minera/u i miejsca, z którego pochodzi
mówi Kazimierz Olszewski, astrolog . – Stwierdziłem, że gdy ba­ dana osoba trzymała kawałek kwarcu w ręku, uzyskiwała wyraźną poprawę rejestrowanych parametrów organizmu. W początkach lutego 2006 analizowałem wpływ kwarcu na organizm pojedyn­czej osoby przy pomocy najnowszej wersji przyrządu INTERADIA­KOR, testującego funkcje organizmu. Opracowany w Kijowie sys­tem posiada wszelkie medyczne atesty, zarówno polskie, unijne IL prezentacje I kruszywa, – jak i amerykańskie. Rezultaty i wyniki pomiarów były fascynujące. Wszystkim chętnym udostępnimy próbki kwarcu do przeprowa­ dzenia niezależnych analiz, a w razie potrzeby umożliwimy wstęp na teren kopalni.
Krasków odwiedziło w ostatnich latach wielu znakomitych gości i badaczy, zachwyconych niezwykłością tego miejsca. Wiele godzin spędził tu choćby Andrzej Tumasz, znakomity polski badacz i odkrywca ukrytych skarbów ziemi. Rozpoznał on między innymi zbiornik niezwykle czystej wody, ukryty 460 metrów pod złożem, oraz dokładne miejsce występowania innych cennych minerałów. Z kolei Jan Chwiszczuk, powszechnie znany w Pol­sce astrolog i wizjoner, kilkakrotnie organizował na terenie złoża Krasków seanse medytacyjne połączone z chodzeniem po ogniu.
Brałem udział w tych niecodziennych spotkaniach – mówi Ol­szewski. – Wraz z właścicielami i pracownikami kopalni, bez uszczerbku dla zdrowia, a z niewątpliwą korzyścią, wielokrotnie przechodziliśmy po rozżarzonych węglach.

Obserwacje astrologów wskazują, że miejscem mocy w Kraskowie rządzi planeta Saturn i znak Koziorożca. Sło­wiańscy kapłani wykorzysty­wali moc kwarcowego wzgó­rza dla wzmacniania sil witalnych, przeprowadzania obrzę­dów, inicjacji oraz narad mię­dzyplemiennych . – My, jako ich potomkowie, pragniemy sławę tego niezwykłego miej­sca krzewić i jego niezwykły­mi walorami dzielić się z in­nymi, którzy poszukują zdrowia i szczęścia w życiu – kończy
Kazimierz Olszewski.

Opracowano na podstawie tekstu Kazimierza Olszewskiego.

Dziękuję p. Ryszardowi Walczakowi za pomoc w przygotowaniu materiału.